ZDRAVOTNÍCTVO

Bojnickú nemocnicu potrebujeme zdravú:

 • budeme tlačiť na znižovanie finančných záväzkov nemocnice po lehote splatnosti
 • aktívne budeme podnikať kroky na ochranu nemocnice pred možnými exekúciam
 • chceme presadzovať zvýšenia ubytovacích kapacít pre zdravotný personál nemocnice
 • peniaze získané predajom krajského majetku požadujeme nasmerovať na rekonštrukciu ubytovne v bojnickej nemocnici
 • zlepšenie prístrojovej techniky v nemocnici
 • požadujeme zvýšiť finančnú dotáciu na podporu mladých začínajúcich lekárov - momentálne je na tento účel v rozpočte iba 50 tisíc eur. Budem sa zasadzovať o navýšenie a reálne čerpanie účelovo viazaných finančných prostriedkov. Peniaze môžu motivovať nových lekárov, aby ostávali pôsobiť v našom regióne

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Chceme chrániť lesy na hornej Nitre:

 • zasadíme sa o zmeny územného plánu TSK, ktorými zadefinujeme lesné lokality bez možnosti povrchovej ťažby andezitu. Takto obmedzíme kameňolomy priamo v lesoch hornej Nitry - Paradox: Lokalita Hrádok je stále definovaná ako „Dobývací priestor Bystričany“ a je stále vedená ako aktívny dobývací priestor s objemom minimálne 15 mil. ton ťažobného kameňa. Územie pritom patrí do Sústavy chránených území členských krajín EÚ - NATURA 2000 a zároveň je aj Chránenou krajinnou oblasťou

DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA

Nemáme radi kolóny a životu nebezpečné cesty. Zasadíme sa o zvýšenie bezpečnosti a plynulosti na cestách druhej a tretej triedy, a to týmito krokmi:

 • budeme presadzovať rekonštrukciu mosta v obci Opatovce nad Nitrou
 • budeme presadzovať opravy krajských ciest podľa jasne stanovených pravidiel
 • zvýšenie bezpečnosti na krajských križovatkách a odbočovacích pruhov na cestách II. a III. triedy najmä v intravilánoch obcí okresu Prievidza
 • navrhneme zmeny cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave tak, aby trasovanie autobusových liniek reflektovali na požiadavky zamestnávateľov v regióne
 • dlhodobo presadzujeme obnovenie vlakovej dopravy na trase Prievidza – Nitrianske Pravno
 • aby Trenčiansky kraj dotoval vo verejnom záujme okrem autobusovej dopravy aj železničnú dopravu

TRANSPARENTNOSŤ A KOMUNIKÁCIA

Budeme naďalej dohliadať na verejné zákazky:

 • voláme po transparentných procesoch pri predaji krajského majetku
 • navrhujeme peniaze získané z predaja krajského majetku z okresu Prievidza investovať v našom regióne
 • odmietame predražené zmluvy a zákazky, ako napríklad predražené právne služby pre nemocnicu alebo pri výstavbe prístreškov na Správe ciest TSK

SOCIÁLNA OBLASŤ

Chceme:

 • iniciovanie dobudovania a rozšírenie kapacít chýbajúcich druhov sociálnych služieb
 • pravidelné stretnutia a sieťovanie subjektov poskytujúcich sociálne služby a ich zamestnancov
 • transparentné a spravodlivé financovanie sociálnych služieb

ŠKOLSTVO

 • vytvárame podmienky pre rozvoj neformálneho vzdelávania ako nástroja podpory celoživotného vzdelávania verejnosti
 • podpora medzinárodných výmenných programov stredných škôl a ich študentov